PRIVACIDAD

Responsable – ¿Qui es el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Duet d’Ambient
Correu Electrónic: INFO@duetdambient.com
Contacte: David Rivera & Esteve Martínez
Nom del domini: www.duetdambient.com

Finalitats – ¿Amb quines finalitats tractem les teves dades?

En cumplimient de lo disposat en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de que tractaremos les dades que ens facilites per a:

 • Gestionar la contratació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i entrega corresponent.
 • Remitir periódicament comunicacions sobre serveis, events y noticias relacionades amb les activitats desenvolupadess per DUET D’AMBIENT, per qualsevol mitjá (teléfon, correu postal o email), mancat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentimient.
 • Remitir informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats y valor afegit per a usuaris finals, malgrat que s’indiqui el contrari o l’usuario s’oposi o revoqui el seu consentimient.
 • Donar complimient a les obligacions legalment establides, així com verificar el complimient de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Cesió de dades a organismes y autoritats, sempre y quan siguin requerits de conformitad amb les disposicions legals y reglamentaries.

Categoríes de dades – ¿Quines dades tractem?

Derivades de las finalitats abans esmentades, a DUET D’AMBIENT gestionem les seguents categoríes de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electróniques
 • Dades d’informació comercial. En cas de que l’usuari faciliti dades de tercers, manifiesta contar amb el consentimient d’aquestos y es compromet a traslladarli l’informació continguda en aquesta cláusula, eximint a DUET D’AMBIENT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant, DUET D’AMBIENT podrá dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligencia deguts que corresponen, conforme a la normativa de protecció de dades.

Legitimació – ¿Quina es la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades té com a motiu l’enviament de boletins periódics (newslettering) sobre serveis, events y noticies relacionades amb la nostra activitat profesional es basa en el consentimient del interesat, solicitat expresament per a dur a terme els tratamients, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tratamient de los dades relacionades amb ofertes o colaboracions es basen en el consentimient de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si be aixó pot afectar a la posible comunicació de forma fluida y obstrucció de processos que desitgi realizar.
Per últim, les dades es podrán utilitzar per a donar complimient a les obligacions legals aplicables a DUET D’AMBIENT.

Termini de Conservació de les Dades – ¿Per quant temps conservarem les teves dades?

DUET D’AMBIENT conservará les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necesari per a la realització de les finalitats per a les que van ser recollides, mentres no revoqui els consentimients otorgats. Posteriorment, en cas de ser necesari, mantindrá la informació bloquejada durant els terminis legalment establits.

Destinataris – ¿A quins destinataris es comunicarán les teves dades?

Les dades podrán ser accedides per  proveedors que presten serveis a DUET D’AMBIENT, tals com serveis d’allotjamient, eines de marketing y sistemes de contingut o altres profesionals, quan la comunicació sigui necesaria normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

DUET D’AMBIENT, ha subscrit els corresponents contractes d’encarreg de tractamento amb cada un dels proveedors que presten serveis a DUET D’AMBIENT, amb l’objetiu de garantir que els proveedors tractarán les teves dades de conformitat amb l’establit en la legislació vigent.

També podrán ser cedits a les Forçes y Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existeixi una obligació legal.
Bancs y entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competencia en els sectors d’activitat, quan així ho establigui la normativa vigent.

Seguretat de l’Informació – ¿Quines mesures de seguretat implementem per a cuidar les teves dades?

Per a protegir les diferents tipologíes de dades reflexades en aquesta política de privacitat portará a terme les mesures de seguretat técniques necesaries per a evitar la  pérdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de DUET D’AMBIENT.
 • Encriptació de l’informació en els propis serveis de DUET D’AMBIENT.
 • Altres mesures que eviten l’accès a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en els que DUET D’AMBIENT compti amb prestadors de servei per al mantenimient de la plataforma que es trobin fora de l’Unió Europea, aquestes trasferencies internacionales s’hagin regularitzat atenent al compromis. de DUET D’AMBIENT amb la protecció, integritat y seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets ¿Quins son els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercirlos?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en DUET D’AMBIENT estem tractant dades personals que et concernin, o no.

Així, tens dret a accedir a les teves dades personals i a solicitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, solicitar la seva supresió quan, hi entrin altres motius, les dades ja no siguin necesaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrás solicitar la limitació del tractament de dades, en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies y por motius relacionats amb la  teva situació particular, podrás oposarte al tratamient de dades. DUET D’AMBIENT deixará de tractar les dades, menys per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de posibles reclamacions.

Aiximateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentimients facilitats en qualsevol moment, sense que aixó afecti a la licitut del tractament basat en el consentimient previ a la seva retirada.

Si desitges fer us de qualsevol dels teus drets pots dirigirte a INFO@duetdambient.com.

Por últim, t’informem que pots dirigirte a l’Agencia Española de Protección de Datos y altres organismos públicos competents per a qualsevol reclamació derivada del tractamient deles teves dades personals.

Modificació de la política de privacidad

DUET D’AMBIENT podrá modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les sucesives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, DUET D’AMBIENT comunicará amb previ avís les modificacions de la present política que afecten als usuaris a fi de que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a dada 27/12/2018.

DUET D’AMBIENT (España). Reservats tots els drets.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies o Aviso Legal & Términos de uso.